Zoek & boek

Actievoorwaarden


ACTIEVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Stena Line B.V., eventueel in samenwerking met derden te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties (‘Actie(s)’). Stena Line B.V. is gevestigd te (3151HS) Hoek van Holland aan de Stationsweg 10 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24072680.
1.2 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
1.3 Per Actie vermeldt Stena Line B.V. op de betreffende actie-, wervings-, Facebook of ander soort pagina op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of er aanvullende voorwaarden gelden.
1.4 Voor vragen of opmerkingen over de actievoorwaarden of Acties kan contact opgenomen worden met Stena Line B.V. via (0)174 389 333 of per e-mail naar info.nl@stenaline.com. Deze actievoorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.stenaline.nl/actievoorwaarden
1.5 Indien de Actie wordt gecommuniceerd via Facebook of andere social media kanalen, wordt deze op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door deze partijen.
1.6 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Stena Line B.V..
1.7 Stena Line B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.

2. DE ACTIE
2.1 Tijdens de genoemde actieperiode maken deelnemers die een reactie geven op de Actievraag kans op de gestelde prijs. Deze prijs is te verzilveren tot 31 december 2019, op basis van beschikbaarheid.
2.2 Uit alle reacties van deelnemers, die in de actieperiode gegevens hebben achtergelaten, selecteert Stena Line B.V. de winnaars.
2.3 Nadat de winnaar(s) op de hoogte is/zijn gesteld zal de naam van de winnaar(s) gepubliceerd worden op de Stena Line Nederland Facebookpagina, of Actiepagina.
2.3 Opgeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze win actie en worden na afloop van deze actie verwijderd.

3. VOORWAARDEN
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden noch is er enige verplichting tot aankoop.
3.4 Toegang tot de prijzentrekking is beperkt tot één per geregistreerd Facebook-profiel. Deelnemers die niet de juiste gegevens opgeven of die namens iemand anders een bericht plaatsen, worden gediskwalificeerd, naar goeddunken van de organisator, Stena Line B.V. Er worden geen inzendingen van agenten, derde partijen, georganiseerde groepen of items die automatisch door de computer worden gegenereerd geaccepteerd. Geen bulkinvoer. Stena Line B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens van een deelnemer te verifiëren.
3.5 De deelnemer gaat akkoord met het feit dat het e-mailadres bewaard wordt, en op een later moment mogelijk gebruikt wordt voor informatie over producten en services door Stena Line B.V.

4. DE PRIJZEN
4.1 De te winnen prijs is genoemd op de Actiepagina, Facebook of andere social media kanalen.
4.2 Eventuele kansspelbelasting op de gewonnen prijzen zal betaald worden door Stena Line B.V.
4.3 Werknemers van Stena Line zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.

5. UITKERING VAN PRIJZEN
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaar(s) geselecteerd worden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden op welke wijze dan ook. De prijs is niet inwisselbaar voor andere goederen of diensten van Stena Line B.V. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd en vervalt het recht op de prijs.
5.4 Gebruik van de door Stena Line B.V. ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Stena Line B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.
5.5 Prijzen kunnen in samenwerking met derden worden verstrekt. De winnaar van de prijs geeft Stena Line B.V. toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.

6. PUBLICITEIT
6.1 De winnaar van de prijs geeft Stena Line B.V. toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Stena Line B.V. verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Stena Line B.V. heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. KLACHTEN
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Stena Line B.V. t.a.v. de afdeling Marketing, Stationsweg 10, 3151 HS Hoek van Holland of per email: info.nl@stenaline.com.