Social Media Algemene voorwaarden

1. Social Media Wedstrijdvoorwaarden

DATUM 23 mars Social Media Wedstrijd - Prijswinaar Algemene voorwaarden
Details Prijs: De prijs bestaat uit: Een retourtje voor 2 personen inclusief auto op de route Hoek van Holland-Harwich op een dagvaart
Er valt één (1) prijs te winnen voor 2 personen.

Voor meer informatie, check onze Algemene voorwaarden clausule 7: De prijs.

 

Algemene voorwaarden:

 

1. IN AANMERKING KOMEN: Deze Stena Line wedstrijd (de “Wedstrijd”), staat open voor diegenen van 18 jaar of ouder die legaal inwoner zijn van Nederland en die ervoor kiezen om deel te nemen aan de Wedstrijd (“Deelnemer”). Elke deelnemer jonger dan 18 jaar moet toestemming gekregen hebben van een ouder of voogd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Werknemers, directeuren en functionarissen, en hun naaste familie (echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, broers en zussen en hun respectievelijke echtgenoten, en hun respectievelijke gezinsleden, van Stena Line ("Sponsor"), hun moederbedrijven, filialen, dochterondernemingen, reclame en Wedstrijdbureaus komen niet in aanmerking om deel te nemen. Door deel te nemen aan de wedstrijd, wordt de Deelnemer geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en eraan gebonden te zijn. Het is een voorwaarde om deel te nemen dat alle regels worden geaccepteerd en de deelnemer gaat ermee akkoord zich aan deze regels te houden.

 

2. SPONSOR: De Sponsor van deze wedstrijd is Stena Line BV

3. WEDSTRIJD TIMING: De wedstrijd begint op 23 maart en eindigt op 1 april. Inzendingen voor deze wedstrijd moeten vóór 1 april binnen zijn. Geen aankopen nodig.

 

4. HOE NEEM JE DEEL: De actie staat open voor iedereen die een inzending indient via het wedstrijdmechanisme via Facebook of Instagram.


5. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME / UITSLUITING: Door deel te nemen, gaan deelnemers ermee akkoord dat ze gebonden zijn aan deze Officiële Regels, inclusief alle vereisten om in aanmerking te komen. De deelnemer verklaart en garandeert dat hij/zij het recht en autoriteit heeft om namens zichzelf deel te nemen aan deze Wedstrijd (of toestemming kreeg van ouder of voogd indien hij/zij jonger is dan 18 jaar) en dat zijn/haar deelname origineel is en hij/zij het recht heeft om zijn/haar inzending aan de Sponsor toe te wijzen onder de voorwaarden die hier worden vermeld. De sponsor is niet verantwoordelijk voor te late, onvolledige, onleesbare, beschadigde of foutief verzonden inzendingen. De Sponsor mag elke Deelnemer die niet handelt in overeenstemming met deze Officiële Regels of die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij frauduleuze of illegale activiteiten, diskwalificeren. Het gebruik van de geautomatiseerde processen, scripts of andere manieren om de Actie te manipuleren is verboden en zal leiden tot een diskwalificatie van de Deelnemer.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, stemmen Deelnemers ermee in relevante communicatie te ontvangen van de Sponsor en zijn moederbedrijven, affiliate partners of dochterondernemingen, inclusief marketingcommunicatie en nieuws, events, aanbiedingen en wedstrijden. De voor- en familienaam van de Winnaar mag aangekondigd worden via de Stena Line “markt” Facebook pagina. De Winnaar (zoals hieronder beschreven) mag gevraagd worden om deel te nemen aan passende social media-activiteiten als promotie van Stena Line, inclusief het plaatsen van berichten over het winnen op Facebook, Instagram en/of Twitter (zoals passend aangegeven door de Sponsor).

 

6. BEPALING VAN DE WINNAAR: De winnaar wordt door een jury gekozen uit alle in aanmerking komende functionele inzendingen en wordt uiterlijk 5 werkdagen op de hoogte gebracht via een reactie op een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram.

De beslissing is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd. Na kennisgeving moet de winnaar binnen 6 werkdagen reageren en een regeling treffen om de prijs te claimen.

 

7. DE PRIJS: De Prijs bestaat uitt een heen- en terugreis voor twee personen inclusief auto op een dagafvaart op de route Hoek van Holland - Harwich. Er is één Prijs beschikbaar. De reis dient binnen 6 maanden geboekt te worden, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Prijs is niet overdraagbaar; vervangingen of alternatieven in cash zijn niet toegestaan, uitgezonderd naar eigen oordeel door de Sponsor. Alle belastingen en eventuele andere kosten in verband met deze Prijs die niet specifiek worden vermeld in deze Officiële Regels zijn volledig voor rekening van de winnaar. De Prijs moet worden opgenomen en voltooid binnen één kalenderjaar vanaf het moment dat de winnaar is geïnformeerd.

 

8. OVERDRACHT VAN RECHTEN: Door deel te nemen, dragen de Deelnemers onvoorwaardelijk alle rechten, titels en belangen in en bij zijn/haar inzending over aan de Sponsor, inclusief en zonder beperking het auteursrecht hierop. De Sponsor heeft het recht om, naar eigen oordeel, de inzending te bewerken, samen te stellen, te morfen, te scannen, te dupliceren, uit te zenden, te publiceren of op een andere manier te gebruiken (en anderen toe te staan te gebruiken) voor elk doel dat de Sponsor het nodig of wenselijk acht, inclusief op de website van de Sponsor, in film of andere uitzendingen, en via de social media kanalen (inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram en Twitter), en elke Deelnemer doet afstand van alle zogenaamde morele rechten die hij/zij heeft op de inzending.

Door de prijs te accepteren, stemt de Winnaar in met het gebruik van zijn/haar naam voor reclame, publiciteit en promotionele doeleinden door de Sponsor, of een partij aangeduid door de Sponsor, in verband met de inzending, inclusief maar niet beperkt tot, alle online aankondigingen, zonder extra compensatie, uitgezonderd wanneer verboden door de wet.

 

9. REIZEN: Alle inzendingen en reizen moeten uit (de) Nederland komen. Het reiselement van een wedstrijdprijs is onderhevig aan de normale vervoersvoorwaarden en beschikbaarheid van Stena Line. Alle tickets in verband met de wedstrijd zijn niet inwisselbaar en mogen niet overgedragen worden aan derde partijen. In het geval van een annulering door de winnaars, omwille van welke reden ook, moet er geen alternatief worden voorzien. Eens de boeking bevestigd is, kan de reservering niet meer gewijzigd worden. Alle andere kosten in verband met de reis zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.

Stena Line is niet aansprakelijk voor passagiers die de vertrektijden, die vermeld zijn op hun tickets, niet halen. De Deelnemers gaan ermee akkoord dat zij hun eigen voertuig moeten gebruiken om bij de vertrekhavens te geraken.

Passagiers dienen ervoor te zorgen dat zij volledig voldoen aan alle relevante douane- en immigratie-eisen, inclusief de juiste paspoort- en visumvereisten. De passagiers worden sterk geadviseerd een adequate reisverzekering af te sluiten.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Stena Line is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze aanbieding indien dit niet nakomen het gevolg is van omstandigheden die gezien kunnen worden als overmacht. Deze omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ernstige weersomstandigheden, brand, overstroming, oorlog, aardbeving, rellen, arbeidsconflicten, force majeure, dwingende wetgeving of gebeurtenissen die buiten de schuld van een van de partijen, de uitvoering onmogelijk maken of niet in staat om het naar behoren uit te voeren. 

 

11. ALGEMEEN: De Sponsor houdt zich het recht voor om deze Wedstrijd, naar eigen oordeel,  geheel of gedeeltelijk te annuleren, op te schorten of aan te passen op elk moment zonder aankondiging, wanneer er volgens de Sponsor sprake is van vermoedelijke of aangetoonde bewijzen van elektronische of niet-elektronische manipulatie van eender welk deel van de Wedstrijd, of als virussen, bugs, niet-toegelaten menselijke tussenkomst, fraude of andere oorzaken de administratie, veiligheid, eerlijkheid of integriteit en het juiste verloop van de Wedstrijd vervalsen of schaden. In een dergelijk geval kan de Sponsor alle inzendingen waarvan hij vermoedt dat ze ter discussie staan ongeldig verklaren en de prijs of prijzen uitreiken aan de geldige inzendingen die tot de datum van de annulering zijn toegekomen. Als de Sponsor eender welke voorwaarde van deze Officiële Regels niet afdwingt, vormt dit geen verklaring van afstand van deze of een andere bepaling. De Sponsor houdt zich het recht voor om Deelnemers die deze Officiële Regels overtreden te diskwalificeren.

 

12. PRIVACY: Informatie die verzameld werd van de Deelnemers zal enkel gebruikt worden voor deelname aan de Wedstrijd en de doelen zoals vermeld in de clausules hierboven. Alle persoonlijke informatie die door de Deelnemer verstrekt wordt in verband met de Wedstrijd zal verzameld en verwerkt worden door de Sponsor en Stena Line “markt”.