Privacybeleid

1.     Inleiding

Wij, Stena Line Scandinavia AB, registratienummer 556231-7825 "(Stena Line"), zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle verwijzingen naar "wij", "on"s of "onze" in dit privacybeleid hebben betrekking op Stena Line. Onze contactgegevens vindt u aan het eind van dit privacybeleid. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

De volgende sites worden aangeduid als onze “"Websites”":

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline. es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, dokarlskrony.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Onze Websites en andere communicatiemiddelen (e-mail, telefoon, supportcontact, sociale media, chat en papieren formulieren) en de diensten van Stena Line worden hierna onze "Diensten" genoemd.

 

2.     Toepassingsgebied van het privacybeleid?

 

Dit privacybeleid is van toepassing op onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u als klant en/of bezoeker van de Website onze Diensten gebruikt, of wanneer wij uw persoonsgegevens ontvangen van een persoon of organisatie die in uw naam een reservering maakt (bv. het bedrijf waar u tewerkgesteld bent) of een reisbureau dat u of een persoon of organisatie die in uw naam een reservering maakt, ingehuurd heeft. Dit beleid bevat onder andere informatie over de doeleinden van onze verwerking van uw persoonsgegevens, met wie wij uw persoonsgegevens delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Indien u informatie wenst over onze verwerking van persoonsgegevens voor leden van onze Loyalty Clubs (Extra Blue, Extra Gold of Business Traveller), zie dan het   Privacybeleid van de Loyalty Club van Stena Line.

 

Zie ons Cookiebeleid voor informatie over hoe wij met cookies omgaan.

 

Zie voor informatie over cameratoezicht aan boord van onze schepen, in onze havens, terminals en kantoren en de verwerking van persoonsgegevens in verband daarmee, het CCTV-beleid van Stena Line.

 

3.     Welke categorieën van uw persoonsgegevens verwerken wij?

 

Stena Line verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens voor klanten en/of bezoekers van de Website die gebruik maken van onze diensten:

 

(a)   Naam

(b)   Geboortedatum

(c)   Leeftijdsgroep (kinderen 0-3 jaar en 4-15 jaar)

(d)   Geslacht

(e)   Contactgegevens (adres, telefoon en/of gsm-nummer, e-mailadres)

(f)    Betalingsgegevens (Kaarttype (American Express, Mastercard of VISA), Kaartnummer, Veiligheidscode (CID/CVC/CVV), Geldigheidsduur, IBAN, BIC, cadeaukaart/bankcheques, enz. en soort betaling)

(g)   Mogelijk aantal meereizende kinderen

(h)   Boekingsreferentie

(i)    Reisinformatie voor de reis(sen): bestemming, overtochttijden, aankomst- en vertrekdata, aantal passagiers, keuze van hut of stoel met verstelbare leuning, hutnummer, voorbestellingen (maaltijden, drankjes, snacks), eventueel geleend beddengoed of kinderbedjes, huisdieren (voor zover u ons daarvan op de hoogte brengt), speciale wensen voor zover wij daarvan op de hoogte zijn en een eventueel vereiste annuleringsverzekering

(j)    Voertuiggegevens: type voertuig (auto, camper, fiets en/of aanhangwagen) en kenteken van het voertuig

(k)   Uw bestellingen/aankooplijsten in terminal en scheepswinkels

(i)    Boekingsgeschiedenis

(m) Gebruikte promotiecode(s) en veiligheidscodes (gebruikt om promotiecodes te verifiëren)

(n)  Nationaliteit

(o)   Gegevens paspoort of identiteitsbewijs

(p)   Gastenlijst (reserverende klant en medereizigers)

(q)   Het ID-nummer van uw huisdier

(r)    Informatie over iedereen die verklaart de ouder van een minderjarige te zijn

(s)   Datum van schorsing (indien een passagier de veiligheidsregels aan boord overtreedt)

(t)    Informatie over handicap of mobiliteitsbeperking (voor zover aan ons verstrekt indien u hulp nodig hebt, slechthorend of slechtziend bent, of medicijnen of een rolstoel nodig hebt of slechtziend bent)

(u)   Informatie over speciale zorg of bijstand die in een noodgeval nodig kan zijn (voor zover aan ons verstrekt als u speciale zorg of bijstand nodig hebt)

(v)   Contactnummer in geval van nood (voor zover aan ons verstrekt)

(w)  Site-informatie op basis van uw IP-adres

(x)   Browserinformatie (browserversie)

(y)   Lidmaatschapsnummer van de Loyalty Club

(z)   Antwoorden op klanttevredenheidsenquêtes voor zover door u verstrekt (boekingsreferentienummer, telefoonnummer en e-mail)

(aa)   Uw werkgever en functie (voor zakenreizigers)

(bb)   Stemopnames (als het telefoongesprek wordt opgenomen)

 

4.     Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

 

Stena Line verkrijgt persoonsgegevens van u wanneer u een reis bij ons reserveert, rechtstreeks of via een reisbureau. Dit gebeurt ook wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, gebruik maakt van het contactformulier of van onze chat.

 

Stena Line verzamelt ook persoonsgegevens van reisbureaus die u opdracht heeft gegeven uw persoonsgegevens aan ons door te geven. .

 

Bovendien verzamelt Stena Line uw persoonsgegevens van een persoon of organisatie die in uw naam een reservering maakt (bijvoorbeeld het bedrijf waar u in dienst bent).

 

Stena Line kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen van andere Stena AB bedrijven die optreden als onze gegevensverwerkers en die uw persoonsgegevens namens ons verzamelen.

 

5.     Wat gebeurt er als u ons uw persoonlijke gegevens niet geeft?

 

Om een reservering te kunnen maken of van onze andere diensten gebruik te kunnen maken, moeten wij toegang hebben tot de persoonsgegevens die in sectie 3 worden opgesomd.

 

Wij zijn ook wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens van onze passagiers te verwerken, en met name: naam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, gegevens van paspoort of identiteitsbewijs. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet aan boord van ons schip toelaten. In andere gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens vrijwillig, maar weigering om de betreffende gegevens te verstrekken kan tot gevolg hebben dat u uw eventuele rechten niet kunt uitoefenen of van ons niet de bijstand kunt krijgen die u nodig hebt.

 

6.     Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrondslag voor die verwerkingsactiviteiten?

 

Stena Line verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder uiteengezette doeleinden. Voor elk doel moeten wij een rechtsgrondslag hebben. Die rechtsgrond kan zijn (i) dat wij uw toestemming hebben voor de betreffende verwerkingsactiviteit, (ii) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat wij met u hebben gesloten, of (iii) dat Stena Line of een derde partij een legitiem belang heeft bij de verwerking van de persoonsgegevens, dat niet zwaarder weegt dan uw belang om de persoonsgegevens niet te laten verwerken. De rechtsgrondslag waarop Stena Line zich beroept, wordt hieronder bij elk doel vermeld.

 

Indien uw toestemming als rechtsgrondslag voor een hieronder vermeld doel wordt aangegeven, mogen wij uw persoonsgegevens voor dat doel niet verwerken zonder eerst uw toestemming te verkrijgen. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatige status van op toestemming gebaseerde verwerking die plaatsvond voordat de toestemming werd ingetrokken.

 

(a) Verlening van reizen, accommodaties en andere contractueel vastgelegde diensten

 

Stena Line gebruikt naam, geboortedatum, leeftijdsgroep, geslacht, contactgegevens, betalingsgegevens, aantal meereizende kinderen, boekingsnummer, reisroute, voertuiginformatie, bestel-/aankooplijsten in terminal en scheepswinkels, boekingsgeschiedenis, promotiecodes en veiligheidscodes om uw gereserveerde reizen, accommodaties, eventuele voorbestellingen en Diensten te beheren en te leveren overeenkomstig de Vervoersvoorwaarden .

 

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze contractuele verplichtingen tegenover u. 

 

(b) Onze diensten verlenen

 

Stena Line gebruikt namen en contactgegevens om met u te communiceren wanneer u gebruik maakt van onze Diensten.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

 

(c) Administratie

 

Stena Line gebruikt gastenlijsten voor het beheer van terugbetalingen, verzekeringskwesties en klachten van klanten in verband met uw reserveringen.

 

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen.  

 

(d) De volgende verwerking is gebaseerd op wettelijke verplichtingen:

 

-        informatie over handicap/beperkte mobiliteit die u ons verstrekt om de nodige bijstand te regelen tijdens de reis, overeenkomstig EU-verordening 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen

 

-        uw betalingsgegevens met het oog op het opslaan van betalingsgegevens, naam, lidmaatschapsnummer van de Loyalty Club, contactgegevens en, indien van toepassing, fiscaal identificatienummer overeenkomstig de Zweedse Accounting Act (1999:1078)) en/of regelgeving die van toepassing is op de desbetreffende plaatselijke markt

 

-        naam, geslacht, leeftijdsgroep, nationaliteit, geboortedatum en invaliditeitsgegevens en een contactnummer in geval van nood (voor zover u ons die informatie verstrekt) met het oog op het opstellen van passagierslijsten overeenkomstig Richtlijn 2017/2109 tot wijziging van Richtlijn 1998/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen

 

-        naam, geslacht, geboortedatum, leeftijdsgroep, nationaliteit en paspoort- of identiteitsgegevens, met het oog op het bijhouden van passagierslijsten en het uitvoeren van identiteitscontroles overeenkomstig de Zweedse Sea Safety Ordinance (2003:438) en/of wet- en regelgeving die op de desbetreffende plaatselijke markt van toepassing is

 

-        indien van toepassing: naam, geboortedatum en paspoort- of identiteitsgegevens, voor zover deze gegevens voorkomen op de lijsten van passagiers die niet mogen reizen en die wij van de politie ontvangen. Wij gebruiken de lijsten om te voorkomen dat passagiers met een verbod met Stena Line reizen, om te voldoen aan de op dit moment geldende wetten en voorschriften.

 

-        Indien van toepassing, afhankelijk van de gekozen route: naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, paspoort- of identiteitsgegevens, kentekennummer van het voertuig om de binnenkomst in het VK te melden overeenkomstig de UK Immigration Act (1971), Requirement for Passenger, Crew and Service Information.

 

(e) Onze diensten verbeteren

 

Wij gebruiken uw naam, contactinformatie, website-informatie op basis van uw IP-adres, browserinformatie, boekingsreferentie en reisroute om statistieken te verzamelen over hoe u onze Diensten gebruikt, om onze Diensten te verbeteren door bugs te verhelpen, snel en gemakkelijk conversieproblemen op de Website op te sporen en op te lossen, de interface aan te passen zodat u snel de informatie kunt vinden die u zoekt, of relevante aanbiedingen op de Website te markeren. Wij doen dit door klanttevredenheidsenquêtes en marktonderzoek uit te voeren of door uw gebruik van de Diensten te analyseren. Persoonsgegevens die wij gebruiken om onze Diensten te verbeteren, worden zo veel mogelijk samengevoegd.

 

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

 

(f) Voorkomen van misbruik van Diensten

 

Uw naam, adres en IP-adres kunnen gebruikt worden (voor zover relevant in elk specifiek geval) om ons in staat te stellen misbruik en fraude met creditcards te voorkomen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

 

(g) Verhinderen dat geschorste personen reizen reserveren

 

Stena Line slaat de schorsingsdatum, naam, geboortedatum (persoonlijk ID-nummer voor Zweedse burgers), paspoort- of ID-gegevens en boekingsreferentienummer op van passagiers die onze veiligheidsregels aan boord, in havens of in terminals overtreden hebben, zodat wij kunnen voorkomen dat deze mensen reizen kunnen boeken. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

 

(h) Aanbiedingen, kortingen en upgrades bieden op basis van uw aankopen

 

Wij gebruiken uw naam, contactinformatie en reisroute om u aanbiedingen, kortingen en upgrades te geven op basis van uw aankopen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen.

 

(i) Direct marketing en informatie

 

Wij gebruiken uw naam, contactgegevens, reisroute en boekingsgeschiedenis, voor zover u (a) actief hebt ingestemd met direct marketing (opt-in), (b) u hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of Loyalty Club, en/of (c) producten en diensten van Stena Line hebt gekocht en daarbij deze persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt bij het gebruik van onze diensten, om nieuwsbrieven, aanbiedingen en relevante informatie over onze diensten te sturen 

Wij gebruiken uw naam, contactgegevens, reisroute, voor zover u (a) actief toestemming hebt gegeven voor direct marketing (opt-in), (b) u aangemeld hebt voor onze nieuwsbrief of Loyalty Club, en/of (c) producten en diensten van Stena Line gekocht hebt en daarbij deze persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt bij het gebruik van onze diensten, om herinneringen te sturen over reserveringen en betalingen die gestart maar niet voltooid zijn.

 

Wij sturen u deze per post, sms, e-mail en andere vormen van elektronische communicatie. 

Deze verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

 

U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor direct marketing zoals beschreven in sectie 6 (h)-(i) via afmeldingslinks in e-mails of in de instellingen in de sectie My Pages van onze website.  Als u dat doet, zal Stena Line u niet langer dergelijke direct marketing toesturen.

 

(j) Behandelen van klachten van klanten en verdedigen en/of vaststellen van rechtsvorderingen

 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat in elk specifiek geval relevant is om klachten van klanten te behandelen en om rechtsvorderingen te verdedigen en/of vast te stellen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

 

(k) Aantonen dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd

 

Stena Line bewaart documentatie van paspoort- en ID-gegevens, evenals informatie over iedereen die tijdens ID-controles verklaart de ouder van een minderjarige te zijn, om aan de toepasselijke autoriteiten aan te tonen dat wij voldoen aan de vereisten voor ID-controles in de Zweedse  Sea Safety Ordinance (2003:438) en/of wet- en regelgeving die van toepassing is op de betreffende plaatselijke markt. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen.

 

7.     Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

Om de hierboven uiteengezette doeleinden te bereiken, kan Stena Line uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

a)     Stena AB (publ)

b)     Stena Rederi AB

c)     Stena Line Travel Group AB

d)     Externe betalingsaanbieders (incl. Apple Pay, raadpleeg hun privacygegevens op https://www.apple.com/legal/privacy/data/nl/apple-pay/)

e)     Stena Line Ltd.

f)     Stena Line BV

g)     Stena Line GmbH & Co.KG .

h)      Stena Line Danmark A/S

i)      Stena Line Polska Sp.z o.o

j)     UAB Stena Line

k)      SIA Stena Line

l)   Retail & Food Services in Sweden AB

m)     Baltic RoRo Services GmbH & Co.KG .  

n)     Andere rederijen, busmaatschappijen, reisleiders, organisaties die logies verstrekken en andere onderaannemers (wanneer dit nodig is om uw gereserveerde reis te verzorgen)

o)     Politie, douane en andere autoriteiten

p)     Verzekeringsmaatschappijen (b.v. Allianz, Axa)

q)      Scandinfo, Origo Group (met het oog op de uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken)

r)      Onze externe Call Centers: Moranti in Denemarken, Zweden en Noorwegen, en Transcom in Duitsland en Litouwen

s)      Onze externe incheckteams: Sartori & Berger

t)     Dienstverleners die wij inschakelen om diensten te verlenen, zoals webhosts, mailingleveranciers, analytics providers, IT-providers, event hosting services, enz.

u)     Assa Abloy voor digitale cabinesleutels

v)    Google (zie verder in rubriek 8)

w)     Facebook (zie verder in rubriek 9)

 

8.      Het volgende is van toepassing op onze samenwerking met Google en het gebruik van hun diensten voor "remarketing" en "lookalike audiences":

 

Op onze website gebruiken wij de functie remarketing of "lookalike audiences" van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie is bedoeld om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren.

 

Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde reclame. Deze cookies registreren de bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker van de website opgeslagen. Als u na uw bezoek naar een andere website in het Google Display-netwerk gaat, krijgt u reclame te zien die hoogstwaarschijnlijk verband houdt met de producten en informatie die u eerder bezocht en getoond heeft.

 

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op grond van Art. 6(1)(a) van de GDPR, waarbij wij met toestemming van de websitebezoeker gerichte reclame aan de websitebezoeker tonen, om de websitebezoeker gepersonaliseerde reclame volgens interesse aan te bieden wanneer hij andere websites in het Google Display-netwerk bezoekt. U kunt hiertegen op elk moment bezwaar maken.

 

Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Op onze website maken wij ook gebruik van het online advertentieprogramma Google AdWords en, als onderdeel daarvan, van de functie conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analytische dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een Google-advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, ze bevatten geen persoonsgegevens en kunnen dus niet gebruikt worden voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie actief is, kunnen Google en wij registreren dat u op de advertentie hebt geklikt en op deze pagina bent gekomen. Alle Google AdWords-klanten krijgen verschillende cookies. Er is dus geen risico dat cookies van AdWords-klanten over de hele website gevolgd kunnen worden.

 

De door deze conversie-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt voor conversiestatistieken. Wij krijgen informatie over het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties klikken en die op een pagina met een conversie-tag zijn gekomen. Wij krijgen echter geen informatie die gebruikt kan worden voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. De verwerking geschiedt op grond van Art. 6(1)(a) van de GDPR met uw toestemming voor gerichte reclame en analyse van de doeltreffendheid en het effect van deze reclame. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

 

Daartoe kunt u het opslaan van cookies op uw computer verhinderen door de overeenkomstige technische instellingen in uw browser te maken. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website ten volle zult kunnen benutten. U wordt dan niet opgenomen in de conversiestatistieken.

 

Bovendien kunt u de instellingen voor gepersonaliseerde reclame van Google deactiveren.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

9.       Het volgende geldt voor onze samenwerking met Facebook en het gebruik van hun diensten zoals reclame, "lookalike audiences" en "custom audiences:

 

Stena Line gebruikt de diensten van Facebook om nieuwe klanten te vinden. Dit gebeurt door gebruik te maken van gegevens die verzameld zijn uit uw gebruik van onze site om via Facebook soortgelijke potentiële klanten te vinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet naar u herleid worden.

 

Stena Line gebruikt Facebook ook voor reclamedoeleinden.

 

Facebook Ierland is de gezamenlijke gegevensbeheerder met Stena Line voor de gezamenlijke verwerking van gegevens in het kader van de diensten van Facebook, waaronder "lookalike audiences" en "custom audiences". Zie de informatie die vereist is op grond van artikel 13, lid 1, onder a) en b), van de GDPR in het gegevensbeleid van Facebook Ierland op https://www.facebook.com/about/privacy

 

Voor informatie over hoe Facebook Ireland persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag waarop Facebook Ierland zich baseert en de middelen waarmee de betrokkene rechten kan doen gelden tegen Facebook Ireland, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook Ireland op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

De verwerking door Stena Line wordt uitgevoerd op grond van Art. 6(1)(a) van de GDPR, waarbij Stena Line zowel de "lookalike audiences" als de "custom audiences" diensten gebruikt met de toestemming van de websitebezoeker. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

 

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stena Line en/of Facebook Ireland, voor zover de gezamenlijke verwerking gebaseerd is op Art. 6(1)(f) van de GDPR.

Stena Line en Facebook Ireland hebben: 

 

·        een supplement voor de controle van persoonsgegevens gesloten, om de verantwoordelijkheden van de respectieve partijen vast te leggen om te voldoen aan de vereisten van de GDPR met betrekking tot de gezamenlijke verwerking (zoals uiteengezet in de toepasselijke productvoorwaarden),

 

·        ermee ingestemd dat Stena Line verantwoordelijk is voor het verstrekken aan de betrokkenen van ten minste de in dit punt 9 genoemde informatie,

 

·        overeengekomen dat Facebook Ireland, tussen de partijen, verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkenen uit hoofde van de artikelen 15-20 van de GDPR met betrekking tot de door Facebook Ireland opgeslagen persoonsgegevens na de gezamenlijke verwerking.

 

10.  Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de EU/EER-zone?

 

Stena Line kan sommige van uw persoonsgegevens doorgeven aan de hieronder vermelde landen die buiten de EU/EER-zone liggen. Indien de Europese Commissie niet heeft bepaald dat een van de onderstaande landen een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt, zullen wij een beschrijving geven van de waarborgen die wij nemen of de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om ervoor te zorgen dat de doorgifte van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Land: VK

Vrijwaring: adequaatheidsbesluit (28 juni 2021)

 

Land: VS 

Vrijwaring: De modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens (2010/87/EU) en (2021/915/EU)

 

Neemt u gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming als u meer informatie wenst over de bovenstaande waarborgen. De contactgegevens vindt u in punt 14 van dit privacybeleid.

 

11.  Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

DoelSoort persoonlijke gegevensBewaartermijn
Aanbiedingen, kortingen en upgrades bieden op basis van uw aankopenNaam, contactgegevens, reisroute en boekingsgeschiedenisTot twee jaar na het einde van de klantrelatie
Onze diensten verbeterenSite-informatie op basis van uw IP-adres en browserinformatieTot 26 maanden nadat u onze Diensten hebt gebruikt
Direct marketingE-mailadres, naam en vorige bestemmingenZolang u op onze nieuwsbrief bent geabonneerd
Verlening van reizen, accommodaties en andere contractueel vastgelegde dienstenNaam, geboortedatum, leeftijdsgroep, geslacht, contactgegevens, betalingsgegevens, aantal meereizende kinderen, boekingsreferentie, reisroute, voertuiggegevens, ID-nummer van uw huisdier, bestellingen en boodschappenlijstjes in onze terminal- en scheepswinkels, gebruikte promotiecodes en veiligheidscodesTot 14 maanden na het einde van de reis
Aantonen dat wettelijke verplichtingen worden nageleefdPaspoort- en identiteitsgegevens en informatie over iedereen die verklaart de ouder van een minderjarige te zijnGedurende drie maanden om aan de bevoegde autoriteiten aan te tonen dat wij voldoen aan de Zweedse Sea Safety Ordinance (2003:438) en/of de wetten en voorschriften die op de betrokken plaatselijke markt van toepassing zijn
Voldoen aan wettelijke verplichtingenNaam, geboortedatum en paspoort- of identiteitsgegevens (voor passagiers aan wie een verbod is opgelegd)Tot zes maanden nadat een lijst van geweerde passagiers vervangen is door een bijgewerkte versie van de politie-autoriteiten.
Voorkomen dat uitgesloten personen reizen kunnen reserverenNaam, datum van schorsing, geboortedatum (persoonlijk identiteitsnummer voor Zweedse burgers), paspoort- of identiteitsgegevens en boekingsnummerTot drie jaar na schorsing
AdministratieGastenlijstTot zes maanden na de voltooide reis
Voldoen aan wettelijke verplichtingenInformatie over handicap / beperkte mobiliteitEén maand na afloop van de reis, zodat wij de nodige bijstand kunnen verlenen met betrekking tot gereserveerde reizen, accommodaties en eventuele bestellingen/aankopen, overeenkomstig onze contractuele verplichtingen jegens u en EU-verordening 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen
Voldoen aan wettelijke verplichtingenBetalingsgegevens, contactgegevens, referentienummer van de reservering, informatie over de reisroute en het voertuig, en het lidmaatschapsnummer van de Loyalty Club en, indien van toepassing, het fiscaal identificatienummerTot tien jaar, overeenkomstig de Zweedse Accounting Act (1999:1078) en/of de op de betrokken plaatselijke markt geldende voorschriften
Voldoen aan wettelijke verplichtingennaam, geslacht, leeftijdsgroep, nationaliteit, geboortedatum en invaliditeitsgegevens en een contactnummer in geval van nood (voor zover u ons die informatie verstrekt)Tot het schip zijn bestemming heeft bereikt en vervolgens gedurende nog eens 24 uur, overeenkomstig de Zweedse Sea Safety Ordinance (2003:438) en/of de op de betrokken plaatselijke markt toepasselijke wetten en Richtlijn 2017/2109 tot wijziging van Richtlijn 1998/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen
Behandelen van klachten van klanten en verdedigen en/of vaststellen van rechtsvorderingenUitsluitend relevante persoonsgegevensZolang uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig zijn voor Stena Line om klachten van klanten te behandelen en/of juridische claims te verdedigen en/of vast te stellen (normaliter zo lang als de relevante wettelijke verjaringstermijn)

 

12.  Welke rechten hebt u?

 

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Er zijn geen kosten aan verbonden om deze rechten uit te oefenen, en u kunt dat doen door een e-mail of een brief te sturen naar de adressen die aan het eind van dit document staan. U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.

 

Wanneer u een e-mail ontvangt over een reservering die u via onze diensten gemaakt hebt, zal die een link naar de reservering bevatten, zodat u die kunt bijwerken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over uw rechten (zie contactgegevens aan het eind van dit document).

 

Stena Line zal altijd beoordelen of een verzoek om deze rechten uit te oefenen geldig is. Niet alle rechten die hieronder vermeld staan, zijn absoluut. Er kunnen uitzonderingen zijn.

 

Naast de hieronder uiteengezette rechten hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stena Line bij een toezichthoudende autoriteit.

 

(a)        Recht op toegang. U hebt het recht om, op verzoek, een kopie te krijgen van uw persoonlijke gegevens die door Stena Line verwerkt worden en ook om aanvullende informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Stena Line.

 

(b)        Recht op rectificatie. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of aan te vullen indien zij onnauwkeurig of onvolledig zijn.

 

(c)        Recht op wissen. U hebt het recht Stena Line te verzoeken uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in een van de volgende omstandigheden:

 

-       De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld of anderszins verwerkt

-       U trekt uw toestemming voor een verwerkingsactiviteit waarvoor geen andere rechtsgrondslag bestaat, in

-       U maakt een geldig bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

-       De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

-       De persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen

 

(d)        Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in een van de volgende omstandigheden:

 

-       De juistheid van de persoonsgegevens wordt onderzocht

-       De verwerking is onwettig of niet langer noodzakelijk voor de doeleinden ervan, maar u maakt bezwaar tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking

-       Stena Line de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u de persoonsgegevens nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

-       U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bezwaar wordt onderzocht

 

(e)        Recht op overdracht van gegevens. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan Stena Line hebt verstrekt te ontvangen met het oog op de overdracht ervan aan een andere dienstverlener, indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract.

 

(f)         Algemeen recht om bezwaar te maken. U heeft een algemeen recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de legitieme belangen van Stena Line. Wij moeten dan aantonen dat wij een dwingende rechtsgrondslag voor de verwerking hebben of dat wij de persoonsgegevens nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

(g)        Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Stena Line mag dan uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

 

13.  Informatie over het opnemen van telefoongesprekken

 

Stena Line kan telefoongesprekken met klanten opnemen op basis van ons legitiem belang voor verschillende zakelijke doeleinden. Wij doen dat onder andere om de kwaliteit van de klantenservice en de verstrekte informatie te verbeteren, voor opleidingsdoeleinden van onze medewerkers, om het soort en aantal telefonische vragen te rapporteren, informatie in het telefoongesprek die gebruikt kan worden in geval van een geschil over de inhoud van het gesprek en/of om tijdens het gesprek gemaakte afspraken te bevestigen, en om aan te tonen dat wij de toepasselijke wet- en regelgeving naleven.

 

U wordt er vooraf van in kennis gesteld dat het gesprek zal worden opgenomen. U hebt de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de opname door het gesprek te beëindigen. Alternatieve manieren om met ons te communiceren vindt u op onze website onder Contact.

 

Opnamen worden gedurende een beperkte periode bewaard (niet langer dan vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van toepasselijke verjaringstermijnen voor vorderingen).

Persoonsgegevens die tijdens een telefoongesprek verzameld worden, zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen van het privacybeleid van Stena Line voor klanten die reserveren en onze websites gebruiken.

 

14.  Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

U kunt met ons in contact komen via de volgende communicatiekanalen:

 

Hoofdkantoor:

Adres: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Zweden

Telefoon: (+46) 770-57 57 00

E-mail:info.se@stenaline.com

 

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u gerust contact op met onze Data Protection Officer via dpo@stenaline.com.