Informatie over videobewaking (CCTV)

Stena Line voert videobewaking uit op verschillende plaatsen, in onze terminals, havens, kantoren en aan boord van onze ferry’s. Dit privacybeleid beschrijft onder meer voor welke doeleinden wij videobewaking uitvoeren en uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij deze delen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

1. Inleiding

Wij zijn Stena Line Scandinavia AB met bedrijfsregistratienummer 556231-7825 (“Stena Line”) en zijn als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alle verwijzingen in dit privacybeleid naar "wij", "ons" of "onze" moeten worden beschouwd als een verwijzing naar Stena Line. Onze contactgegevens zijn opgenomen aan het einde van dit privacybeleid.

 

Onze volgende Stena Line Group-bedrijven zijn betrokken bij de videobewaking als gegevensverwerkers:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp. z o.o.

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Toepassingsgebied van het privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van videobewaking door Stena Line in onze terminals, havens, kantoren en aan boord van onze ferry’s. De verwerking is gericht op alle personen (bezoekers, klanten, werknemers, ondernemers, partners) die ons bezoeken in onze terminals waar we actief zijn, op onze ferry’s reizen of voor ons werken in terminals en havens of op onze ferry’s en kunnen worden gezien en geïdentificeerd via het opgenomen materiaal. Dit omvat ook openbaar toegankelijke delen van de terminals, samen met aangrenzende servicegebieden (kassavensters, inchecken en instappen) en passagiersbewegingsgebieden. Videobewaking werkt 24 uur per dag en heeft alleen betrekking op visuele opnamen.

 

Er wordt nergens geluid opgenomen. Sanitaire voorzieningen zijn uitgesloten van het toezicht.

 

Zodra u een gebied betreedt waar videobewaking wordt uitgevoerd, wordt u via grafische aanduidingen op de hoogte gebracht van de bewaking.

 

3. Welke categorieën van uw persoonsgegevens verwerken wij?

Stena Line verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 

 • Stilstaande beelden en korte videofragmenten van u (geen opname van geluid)
 • Indien van toepassing, informatie over uw eventuele voertuig incl. kenteken

 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrondslag voor die verwerkingsactiviteiten en hoe lang worden de gegevens bewaard?

Stena Line verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Voor elk doel moet Stena Line een wettelijke basis hebben. Een rechtsgrond kan b.v. zijn (i) uw toestemming voor de relevante verwerkingsactiviteit, (ii) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, (iii) dat verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of (iiii) dat Stena Line of een derde partij een legitiem belang heeft om de persoonsgegevens te verwerken, dat niet teniet wordt gedaan door uw belang om de persoonsgegevens niet te laten verwerken. Onder elk doel dat hieronder wordt vermeld, wordt de wettelijke basis vermeld waarop Stena Line zich baseert.

 

Het doel van de bewaking is voornamelijk voor Stena Line om een ​​veilige omgeving voor alle personen te garanderen en om het preventieve werk van het bedrijf te ondersteunen tegen ernstige incidenten die een bedreiging vormen voor personen of eigendommen en bij het onderzoeken van schade en diefstal. Het toezicht is ook bedoeld om ongeoorloofde bezoeken in beperkte gebieden in havens, kantoren of op schepen te voorkomen, evenals visuele ondersteuning voor de afdeling Safety & Security van Stena Line.

 

De bedrijven van Stena Line zijn ook verplicht om de wettelijke vereisten te volgen. De International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code is een wijziging van het Verdrag betreffende de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS) (1974/1988) inzake maritieme beveiliging, met inbegrip van minimumbeveiligingsregelingen voor schepen, havens en overheidsinstanties. Het schrijft verantwoordelijkheden voor aan regeringen, rederijen, personeel aan boord en personeel van havens/faciliteiten om "veiligheidsbedreigingen op te sporen en preventieve maatregelen te nemen tegen veiligheidsincidenten die van invloed zijn op schepen of havenfaciliteiten die worden gebruikt in de internationale handel". De EU heeft de verordeningen vastgesteld met EG-verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004, ter verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Het VK heeft de Ship and Port Facility (Security) Regulations 2004 aangenomen.

 

In het geval van een incident is het doel van het opslaan van video-opnamen om bewijsmateriaal veilig te stellen om dit materiaal door te sturen naar relevante overheidsdiensten of -instanties (bijv. politie, autoriteiten, rechtbanken, Openbaar Ministerie, enz.) en andere bevoegde entiteiten (bijv. verzekeraars).

 

Videobewakingsopnamen worden in de regel niet langer dan 30 dagen na de opnamedatum automatisch overschreven of verwijderd. Het precieze moment van overschrijving of verwijdering van een opname is afhankelijk van de technische functie en/of de geheugencapaciteit van de opnameapparatuur of het opnamesysteem in kwestie. In het geval van een incident of als de opname deel uitmaakt van een politierapport of lopend politieonderzoek, kan de bewakingsopname worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om claims met betrekking tot dat incident vast te stellen of te doen gelden of om u tegen dergelijke claims te verdedigen.

 

Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van doel, rechtsgrond en bewaartermijn.

 

DoelRechtsgrondBewaartermijn
Zorgen voor de veiligheid van personenLegitiem belang

Tot 30 dagen

 

Zorgen voor de veiligheid van eigendomLegitiem belang

Tot 30 dagen

 

Informatiebeveiliging waarborgen (inclusief bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom van Stena Line)Legitiem belang

Tot 30 dagen

 

Als onderdeel van onderzoeken de identiteit bepalen van mogelijke daders in het geval van mogelijke onderzoeken of verdediging van claimsLegitiem belang30 dagen of totdat het lopende proces is afgerond

 

 

5. Wie heeft toegang en met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden, heeft Stena Line medewerkers gemachtigd om toegang te krijgen tot de videobewakning-systemen en het opgenomen materiaal. Deze geautoriseerde medewerkers maken, afhankelijk van de locatie en het soort route, deel uit van de genoemde bedrijven in paragraaf 1.

 

Op sommige locaties kunnen de gegevens worden verwerkt door gegevensverwerkers. Dit zijn bedrijven die Stena Line heeft ingeschakeld voor beveiliging en bewaking en voor de bediening van videobewakingssystemen. Deze partners zijn zorgvuldig geselecteerd en mogen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van de overeengekomen diensten waarvoor zij bij Stena Line worden ingezet.

 

Om de hierboven opgesomde doeleinden te bereiken, kan Stena Line uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 

 • Securitas Sverige AB, Stockholm, Zweden, en haar dochterondernemingen in het VK, Ierland, Polen, Denemarken, als onze gegevensverwerkers.
 • Relevante overheidsdiensten of -instanties (bijv. politie, autoriteiten, rechtbanken, Openbaar Ministerie, enz.) en andere bevoegde entiteiten (bijv. verzekeraars)
 • Andere bedrijven binnen de Stena Line Group

 

6. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de EU/EER en het VK?

Stena Line verwerkt uw persoonsgegevens in de EU/EER en het VK.

 

Aangezien we ook actief zijn in het VK en op ferryroutes tussen het VK en de EU, kan de verwerking van persoonsgegevens ook inhouden dat gegevens worden verwerkt in of overgedragen naar het VK of de EU. Het VK wordt beschouwd als een derde land, maar de EU-commissie heeft het VK een gelijkwaardigheidsbeschikking toegekend. De Britse regering had de EU-landen reeds als gelijkwaardig geacht. Dit betekent dat gegevens vrij kunnen blijven stromen tussen de EU en het VK.

 

Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens plaats buiten de EU/EER en het VK.

 

7. Welke rechten hebt u?

Hieronder vindt u een overzicht van de rechten die u heeft op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De uitoefening van deze rechten is gratis en u kunt de rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over uw rechten (zie contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid).

 

Merk op dat Stena Line een verzoek om een recht uit te oefenen altijd zal beoordelen om te bepalen of het verzoek geldig is. Alle hieronder vermelde rechten zijn niet absoluut en er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn.

 

Naast de hieronder uiteengezette rechten hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stena Line.

 

a) Recht op toegang. U hebt het recht om op verzoek een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die Stena Line van u verwerkt en ook om aanvullende informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stena Line.

 

b) Recht op rectificatie. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of aan te vullen als deze onnauwkeurig en/of onvolledig zijn.

 

c) Recht op wissen. U hebt het recht om te vragen dat Stena Line uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wist in de volgende omstandigheden:

 

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of op andere wijze verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor een verwerkingsactiviteit in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u maakt een geldig bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens zijn op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

d) Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in de volgende omstandigheden:

 

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt onderzocht;
 • de verwerking is onwettig of is niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking;
 • Stena Line heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en dat bezwaar wordt geverifieerd.

 

e) Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan Stena Line hebt verstrekt te ontvangen om deze aan een andere dienstverlener door te geven, indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract.

 

f) Algemeen recht om bezwaar te maken. U hebt het algemene recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op de legitieme belangen van Stena Line. Als u bezwaar maakt, moeten wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben voor die verwerking of dat wij de persoonsgegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

g) Recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden betreffende directe marketing. Indien u dit doet, mag Stena Line uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

 

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt met ons in contact komen via de volgende communicatiekanalen:

 

Hoofdkantoor:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Zweden

E-mail: info.se@stenaline.com

Tel: +46 (0)31 – 85 80 00

 

Wij wijzen u erop dat wij een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangesteld, met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:

Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Zweden

E-mail: dpo@stenaline.com

Tel: +46 (0)31 – 85 80 00

 

Deze informatie is op 19 oktober 2021 bijgewerkt en de laatste versie zal altijd beschikbaar zijn op deze site. De inhoud van de informatie kan worden aangepast als wet- en regelgeving veranderen.