Algemene voorwaarden voor het opladen van elektrische voertuigen

Passagier/gebruiker

 

 • Is verantwoordelijk voor de goede staat en onderhoud van het voertuig, zodat het voldoet aan de vereisten van de relevante EU-voorschriften en -richtlijnen en is aansprakelijk voor verlies, schade en kosten die voortvloeien uit een tekortkoming daarin.
 • Garandeert dat er geen experimentele en/of gewijzigde voertuigen worden aangeboden voor opladen aan boord en is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit niet-naleving.
 • Is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige informatie en documentatie betreffende het voertuig, met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de staat, de oorsprong, het onderhoud, enz. en is aansprakelijk voor verlies, schade en kosten die voortvloeien uit eventuele onjuistheden.
 • Is verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies en het in acht nemen van redelijke zorg tijdens het gebruik van het laadstation en is aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het niet nakomen hiervan.
 • Verbindt zich ertoe om de bemanning op de hoogte te stellen als hij/zij storingen en/of problemen opmerkt tijdens het gebruik van het laadstation.
 • Gaat ermee akkoord om de kabels te gebruiken die door de bemanning van de vervoerder worden verstrekt.

(De gebruiker gaat ermee akkoord om alle toepasselijke kosten voor de geleverde laadservice te betalen.)

 

Vervoerder

 

 • Is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke verstoringen, vertragingen, fouten, internetstoringen en/of andere belemmeringen die het gebruik en de functionaliteit van de laadstations beïnvloeden.
 • Is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, incidentele en/of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de laadstations.
 • Heeft het recht om de levering van de oplaaddienst te onderbreken, op te schorten of te beëindigen voor zo lang als nodig is en om welke reden dan ook, inclusief noodzakelijk onderhoud, stroomsysteem- en elektriciteitsbeheer en/of in geval van storing.
 • Heeft het recht om alle informatie of documentatie op te vragen die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid van het voertuig voor het opladen, waaronder onder meer bewijs van herkomst.
 • Heeft het recht om naar eigen goeddunken te weigeren de laadservice te verlenen als het voertuig door de vervoerder ongeschikt wordt geacht voor het opladen aan boord en/of om redenen die verband houden met de veiligheid of beveiliging en/of om naleving van de toepasselijke regelgeving te garanderen.
 • Heeft het recht om alle nodige maatregelen te nemen om mogelijk(e) schade/verlies te voorkomen of te beperken die/dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de laadstations.
 • Is verantwoordelijk voor het leveren van de kabels aan de gebruikers voor het opladen van hun voertuigen.

Anders zijn de algemene voorwaarden van Stena Line van toepassing op de boeking.